Zlomeniny lopatky

Lopatka spája hrudník s hornou končatinou a je preto veľmi dôležitá pre voľný rozsah pohybov v ramennom kĺbe. Pred poškodením ju chráni veľké množstvo svalov, ktoré ju obalujú zo všetkých strán, preto sú zlomeniny zriedkavé. U polytraumatických pacientov je zlomeniny lopatky indikátorom ťažkého poranenia hrudníka. Izolované zlomeniny vznikajú priamym nárazom na lopatku zozadu alebo pádom na rameno. V 25% prípadov je zlomeniny lopatky sprevádzaná zlomeninou kľúčnej kosti a vzniká tak tzv. plávajúce rameno – floating shoulder.

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

Pri pozitívnom náleze na RTG snímke je indikované CT vyšetrenie s 3D rekonštrukciou k posúdeniu charakteru zlomeniny a miery dislokácie fragmentov.

zlomenina lopatky – zasahuje okraj glenoidu
zlomenina lopatky – zasahuje spodný okraj glenoidu

Klasifikácia

A – Zlomeniny výbežku (processus coracoideus, spina scapulae, acromion)

B – Zlomeniny tela

C – Zlomeniny krčku

D – Zlomeniny glenoidu

E – Zlomeniny kombinované

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – izolované zlomeniny dolnej polovici tela lopatky a nedislokované zlomeniny, prípadne minimálne dislokované zlomeniny
  • Desaultov obväz – obmedzenie pohybu v ramennom kĺbe a rotácii na 4 – 6 týždňov
 2. Chirurgická liečba – ideálne 2 – 3. deň po úraze
  • Ťahové šróby
  • Dlahová osteosyntéza rekonštrukčnými dlahami 3,5 mm

Zlomeniny akromia, processus coracoideus a spina scapulae

Izolované zlomeniny sú zriedkavé a dochádza k nim väčšinou priamym násilím, ťahom svalov alebo pôsobením luxovanej hlavice humeru. Zlomeniny akromia a spiny vznikajú často súčasne. Pokiaľ sú dislokované, môžu komprimovať subakromiálny priestor.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – nedislokované zlomeniny a zlomeniny spina scapulae
 2. Chirurgická liečba – dislokované zlomeniny akromia a zlomeniny processus coracoideus
  • Anatomická repozícia
  • Kompresná osteosyntéza ťahovým šróbom

Zlomeniny tela lopatky

Zlomeniny tela lopatky je možné rozdeliť na:

 1. Dvojúlomkové zlomeniny (najčastejšie)
 2. Trojúlomkové zlomeniny
 3. Viacúlomkové zlomeniny

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

CT vyšetrenie je potrebné, pretože tieto zlomeniny sú často chybne radené medzi zlomeniny krčka dľa RTG snímky.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – pri dislokácii do 1 cm
 2. Chirurgická liečba
  • Dorzálny Judetov prístuprepozícia laterálneho pilieru + osteosyntéza dlahou 3,5 mm

Zlomeniny krčka lopatky

Zlomeniny krčka lopatky sa rozdelujú na:

 1. Zlomeniny anatomického krčka (najčastejšie)
 2. Zlomeniny chirurgického krčka
 3. Transspinózne zlomeniny

Vertikálna alebo šikmá lomná línia oddeluje glenoid v rôznej vzdialenosti od kĺbovej jamky.

Terapia

 • Osteosyntéza dlahou z dorzálneho prístupu
Vzhľadom k tomu, že nie je nutné stabilizovať mediálny pilier lopatky, je možno využiť menej invazívny prístup medzi m. infraspinatus m. teres minor.

Zlomeniny glenoidu

Zlomeniny glenoidu patria medzi intraartikulárne zlomeniny. O spôsobe terapie rozhoduje veľkosť fragmentu, lokalizácia fragmentu a veľkosť jeho dislokácie.

Dislokované zlomeniny môžu viesť k nestabilite ramenného kĺbu!

Klasifikácia

 1. Zlomeniny ventrokaudálneho okraja (Bankartová lézia) – často spojené s luxáciou ramenného kĺbu
 2. Zlomeniny dorzokaudálneho okraja
 3. Odlomenie kraniálnej časti glenoidu

Bankartova lézia je poranenie predného a spodného okraju glenoidálneho labra a predstavuje komplikáciu prednej glenohumerálnej luxácie. Najčastejšie sa asociuje s Hill-Sachsovým defektom.

Bankartová lézia
Schémia Bankartovej a Hill-Sachsovej lézie

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – nedislokované zlomeniny
  • Fixácia ramenného pletenca v antirotačnom závese
 2. Chirurgická liečba – zlomeniny s nestabilitou kĺbu, dislokované zlomeniny s fragmentov väčším ako 5 mm, zlomeniny dislokované o viac ako 2 mm
  • Dorzálny Judetov prístup
  • Brodského prístup (menej invazívny)
  • Ventrálny deltoideopektorálny prístup

Alternatívou ventrálneho prístupu môže byť miniinvazívna repozícia s artroskopickou kontrolou.

Kombinované zlomeniny

Kombinované zlomeniny možno rozdeliť na 2 hlavné skupiny:
 1. Viac typov zlomenín lopatky súčasne
 2. Kombinácia zlomeniny lopatky a diafýzy kľúčnej kosti
Kombinácia zlomeniny lopatky a kľúčnej kosti vedie k nestabilite ramenného pletenca a väčšinou je preferovaná operačná stabilizácia.

Dôležité je stabilizovať minimálne jednu zo zlomených kostí (buď kľučnej kosti alebo lopatky). Často sa k týmto zlomeninám pristupuje ako k dvom samostatným zlomeninám.

Pooperačná starostlivosť

Šetrná rehabilitácia ramenného kĺbu by mala začať po odoznení pooperačných bolestí 2. až 3. deň po osteosyntéze. Prvé 3 – 4 týždne je vhodné umiestniť končatinu do závesu. S intenzívnou aktívnou rehabilitáciou je možno začať 6 – 8 týždňov od operácie.

Zdroj: Zdroje a literatúra