Zlomeniny kľúčnej kosti

Zlomeniny klavikuly sú časté poranenia vznikajúce zvyčajne nepriamo pádom na rameno. Najčastejšie dochádza k zlomenine v strednej tretine kosti. Typická je dislokácia mediálneho fragmentu nahor (ťahom m. sternocleidomastoideus), laterálneho fragementu nadol (ťahom váhy končatiny) a priblíženie resp. skrátenie (ťahom m. pectoralis minor).

Zlomeniny klavikuly vznikajú:

 1. Priamym mechanizmom – pád na rameno
 2. Nepriamym mechanizmom – pád na natiahnutú končatinu, často u športovcov
Kľúčna kosť je dôležitá súčasť pletenca hornej končatiny:
 • Aktívna hybnosť HK
 • Stabilita ramenného kĺbu
 • Ochrana cievnych a nervových štruktúr
 • Estetický efekt

Klasifikácia

Klúčnu kosť je možné rozdeliť na tretiny a podľa lomnej línie sa zlomeniny delia na:

 1. Zlomeniny strednej časti (typ I) – 75% prípadov
 2. Zlomenina laterálnej časti (typ II) – 20% prípadov
 3. Zlomenina mediálnej časti (typ III) – 5% prípadov

Podľa toho, kde je zlomenina lokalizovaná, dochádza k typickej dislokácii fragmentov ťahom svalových úponov a váhou končatiny. Zlomeniny sú špirálové, väčšinou s medzifragmentom.

Klinický obraz

 • Edém v oblasti klavikuly
 • Defigurácia
 • Palpačná citlivosť
 • Krepitus
 • Patologická hybnosť – klavesový príznak

Diagnostika

 • Anamnéza a klinický obraz
 • RTG vyšetrenie

RTG vyšetrenie v 2 projekciách. Niekedy býva výhodou urobiť snímku hrudníku centrovanú na sternum k zhodnoteniu miery dislokácie zlomeniny.

Zlomenina mediálnej časti kľúčnej kosti

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – nedislokované zlomeniny / mierne dislokované
  • Fixácia ramenného pletenca – Delbetové kruhy, Dessault ortéza
 2. Chirurgická liečba – otvorené zlomeniny / riziko perforácie kože fragmentom zlomeniny / poranenie nervovo-cievnych štruktúr v oblasti zlomeniny / dislokované zlomeniny so skrátením o viac ako 20 mm alebo posunom fragmentu ad latus o viac ako šírku kosti, kde fragmenty spolu nie sú v kontakte.
  • Intramedulárna osteosyntéza elestickými prútmi alebo drátmi
  • Intramedulárna osteosyntéza šróbom alebo prútom so závitom
  • Dlahová osteosyntéza

Fixácia ramenného pletenca antirotačným závesom HK, stiahnutie ramena dorzálne a kaudálne osmičkovým obväzom z elastického materiálu alebo lepšie Delbetovými kruhmi, ev. modifikovanými ortézami. Doba imobilizácie je 3 – 4 týždne.

Zlomeniny laterálneho konca kľúčnej kosti

Zlomeniny laterálneho konca kľúčnej kosti majú špecifický charakter. Časť týchto zlomenín má podobný charakter ako poranenie akromioklavikulárneho kĺbu (AC) a tým aj podobnú stratégiu liečby. Tieto zlomeniny sa delia na stabilné a nestabilné podľa lokalizácie lomnej línie a prítomnosti súčasného poranenia korakoklavikulárneho (CC) väzu.

zlomenina laterálnej časti kľúčnej kosti

Klasifikácia

 1. stupeň: zlomenina medzi AC a CC väzom bez dislokácie alebo s miernou dislokáciou, CC väz neporušený, stabilná zlomenina
 2. stupeň: zlomenina medzi AC a CC väzom, CC väz prerušený, nestabilná zlomenina, zlomenina mediálne od CC väzu, nestabilná

Terapia

 1. Konzervatívna liečba (na 4 – 6 týždňov) – zlomeniny 1. stupňa
  • Šatkový záves
  • Antirotačná závesná ortéza
  • Desaultov obväz
 2. Chirurgická liečba
  • Ťahová cerkláž, ev. ťahová cerkláž cez dva paralelne zavedené K-dráty
  • Uhlové stabilné dlahy – ideálne preformované s dostatočnou stabilitou
  • Hook plate, dvojitá zahnutá dlaha – periférny koniec sa vsunie pod akromión a zabraňuje sa tak migrácii dlahy

Zdroj: Zdroje a literatúra