Hnisavé ochorenia ruky – panaríciá

Hnisavé ochorenia ruky – panaríciá

Panarícium

Panarícium je hnisavá afekcia prstov ruky. V širšom zmysle ide o flegmónu dlane a hlbokého (Paronovho) priestoru predlaktia. Hnisavý zápal mäkkých tkanív, ktorý sa môže šíriť do podkožia a zasiahnuť aj šlachy prípadne až kosti prstov.

Paronychium je obdobný proces, ktorý postihuje nechtové lôžko. Vzniká v súvislosti s poranením (trieska, tŕň a pod.). Je charakterizované opuchom a začervenaním okraja nechtu alebo nechtovej bázy.

Medzi najčastejšie chyby pri liečbe je odkladanie chirurgického výkonu, nesprávna lokalizácia a rozsah incízie, eventuálne nevhodné ATB, nedokonalá imobilizácia či neurobenie RTG snímku ruky.

Klasifikácia

Hnisavé ochorenia prstov – panarícia:

 1. Povrchové panarícium – zápal lokalizovaný len na koži
  • Panaritium erythematosum
  • Panaritium bullosum
  • Panaritium periunguale, panaritium subunguale
  • Panaritium anthracoides
 2. Hlboké panarícium – postihuje podkožie, svalové, šľachové alebo kostné štruktúry
  • Panaritium pulposum
  • Panarícium stredného alebo bazálneho článku prstu
  • Panarícium medzičlánkových rýh
  • Panaritium tendineum tendosynovitis, tendovaginitis purulenta
  • Panaritium osseumosteomyelitis phalangis
  • Panaritium articularearthritis interphalangealis

Hnisavé ochorenia ruky:

 • Hnisavý mozoľ – tyloma ascedens
 • Flegmóna chrbta ruky
 • Flegmóna medziprstných priestorov
 • Flegmóna stredného dlaňového priesoru – medzi kožou a dlaňovou aponeurózou
 • Flegmóna palcového valu
 • Flegmóna malíčkového valu
 • Flegmóna dlaňovej (palmárnej) aponeurózy
 • Flegmóna radiálneho puzdra dlane

Etiopatogenéza

 • Stafylokoky
 • Streptokoky
 • Plesne
 • Erysipelothrix rhusiopathiae

Príčinou býva najčastejšie poranenie, najmä drobné, ľahko prehliadnuteľné alebo nesprávne ošetrené. Na dorzálnej strane rúk, s výnimkou nechtov sa infekcia správa ako aj v inej lokalizácii. Špecifický charakter majú panarícia na volárnej strane.

Klinický obraz

 • Edém
 • Začervenanie
 • Bolesť
 • Miestne zvýšená teplota
 • Strata funkcie (funtio laesa)

Diagnostika

 • Anamnéza – vznik a charakter poranenie, doba trvania, vzostup teploty, bolesť
 • Fyzikálne vyšetrenie – známky zápalu, deformácia, fluktuácia
 • RTG vyšetrenie – kolikvácia, sekvestrácia, rozšírenie kĺbovej štrbiny
 • Mikrobiologické vyšetrenie – kultivácia a citlivosť na ATB
 • Laboratórny nález – leukocytóza, zvýšené CRP

Terapia

 • Pokoj pre končatinu
 • Lokálne ošetrenie – ohraničiť zápal
 • Chirurgický výkon
 • ATB

V prípade , že sa jedná o hnisavý zápal s ohraničenou hnisavou kolekciou, je nutná incízia, preplach rany a drenáž. Každé panarícium si vyžaduje adekvátnu ATB liečbu (Amoksiklav, Dalacin)

Panaritium subunguale

Často vyvolané cudzím telesom. Pod nechtom sa nachádza hnisavé ložisko a opuchnuté paraunguálne tkanivo, ktoré je palpačne bolestivé.

Terapia

 1. Excízia (fenestrácia)
 2. Odstránenie nekrózy
 3. Aplikácia antiseptík
 4. Naloženie obväzu
 5. Fixácia

Liečba spočíva v excízii nechtu nad lôžkom, pri väčších afekciách v parciálnom či úplnom znesení nechtu vo zvodovej anestézii. Je potrebné odstrániť nekrózu a následným aplikovaním antiseptických prípravkov. Znesenie nechtu musí byť maximálne šetrné, bez poškodenia nechtového lôžka.

Panaritium cutaneum, subcutaneum, gombíkové panarícium

Panaritium cutaneum (epidermoidné) a subcutaneum (pulpózne) postihujú volárnu časť prstov, najčastejšie brušku distálneho článku.

 1. Epidermoidné panarícium predstavuje hnisavý pľuzgier.
 2. Pulpózne panarícium prebieha v septovaných ohraničených priestoroch bruška prstu.
 3. Gombíkovité panarícium spája v tvare manžetového gombíka obe formy panarícia (povrchová a hlboká).

Klinický obraz

 • Pulzujúca bolesť a výrazná bolestivosť pri tlaku nástrojom
 • Zvýšená teplota
 • Edém bruška prstu
 • Obmedzená hybnosť

Terapia

 1. Incízia jednej alebo oboch strán prsta
 2. Uvoľniť cestu odtoku hnisu
 3. Prerušenie sept v pulpe prstu
 4. Ster a výplach
 5. Drenáž
 6. Imobilizácia
 7. Empiricky ATB (neskôr cielene)

Uvoľnením hnisu sa vyvolá dekompresia a dochádza k okamžitej úľave a ústupu bolesti a teplôt. ATB liečba je  spočiatku empirická, neskôr podľa citlivosti cielená.

Panaritium tendineum, tendovaginosum

Flegmóna vzniká buď progresiou podkožného panarícia alebo priamym poranením šľachovej pošvy. Usporiadanie šľachových pošiev umožňuje progresiu z malíčkovej strany ruky na palcovú a naopak s vynechaním stredného dlaňového priestoru (V-flegmóna).

Klinický obraz

 • Edém
 • Bolesť

Výrazný opuch s úľavovým držaním sprevádza bolesť pri aktívnom aj pasívnom vyšetrení pohybu a aj pri vyšetrení šľachy flexorov tlakom nástroja.

Terapia

 1. Incízia
 2. Otvorenie priestorov
 3. Uvoľnenie nervus medianus preťatím ligamentum carpi transvesum (pri V-flegmóne)
 4. Zavedenie hadičky
 5. Imobilizácia
 6. ATB

Liečba za hospitalizácie v celkovej alebo zvodovej anestézii (axilárny blok) spočíva v otvorení šlachovej pošvy, v opakovaných výplachoch zavedenou hadičkou (niekoľko dní), v imobilizáciu sádrovou dlahou alebo modernou dlahou siahajúcou vysoko na predlaktie a podávaní ATB.

Panaritium osseum

Kostné panarícium je zväčša komplikáciou nesprávne ošetrených panarícii mäkkých tkanív. Zmeny sa objavia na RTG snímke najskôr o 2 – 3 týždne ako:

 • periostálna apozícia
 • subperiostálny absces
 • osteolýza falangov
 • sekvestre (odumreté časti tkaniva)

Klinický obraz

 • Edém
 • Bolesť
 • Strata funkcie (funtio laesa)

Prst je opuchnutý, bolestivý s porušenou funkciou.

Terapia

 1. Incízia
 2. Evakuácia hnisu
 3. Výplach
 4. Imobilizácia
 5. ATB

Incízia je vedená dorzálne od nervovo-cievneho zväzku a šľachovej pošvy. To umožní evakuáciu hnisu, odstránenie sekvestrov, výplach a aplikáciu ATB. Imobilizácia a ATB terapia trvá niekoľko týždňov.

Panaritium articularre

Panarícium, ktoré už v počiatočnom štádiu narúša funkciu kĺbu, do ktorého sa dostane infekcia buď priamym poranením, metastaticky alebo progresiou z okolia (najčastejšie).

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
 2. Chirurgická liečba
  • Inzícia
  • Evakuácia hnisu
  • Imobilizácia
 3. ATB

Pokiaľ punkcia kĺbu preukáže nehnisavý výpotok, postup je konzervatívny. Pri dôkaze hnisu alebo pri neúspechu konzervatívnej terapie je potrebné kĺb otvoriť v celkovej alebo zvodovej anestézii z dorzolaterálneho prístupu, evakuovať hnis, imobilizovať prst a podávať ATB.
Pri poškodení chrupky alebo priľahlej kosti je potrebné ju resekovať a prst fixovať v ľahkej flexii.

Dlaňové panarícium

Dlaňové panarícium (flegmóna) prebieha v priestoroch medzi palcovým a malíčkovým lôžkom, ktoré je rozdelené na ulnárnu a radiálnu časť. Oba priestory sa väčšinou spájajú pri karpálnom tuneli a zároveň tam komunikujú s predlaktím. Infekcia nadväzuje na vonkajšie poranenie (infikovaný mozoľ). Iné priestory zatial nepostihuje.

Klinický obraz

 • Začervenanie
 • Edém
 • Bolesť
 • Hnisavý vstup infekcie

Na koži dlane býva hnisavá vstupná brána infekcie, začervenanie a výrazný opuch dorzy ruky, bolesť pri tlaku a opozícia.

Terapia

 1. Excízia
 2. Otvorenie priestoru (široké)
 3. Imobilizácia
 4. ATB

V terapii je potrebná excízia rany alebo ložiska, široké otvorenie priestoru pri rešpektovaní línie v dlani, imobilizácia dlhou dlahou vo funkčnom postavení a podávanie ATB.

Hlboká flegmóna predlaktia (paronov priestor)

Hlboká flegmóna predlaktia je infekcia, ktorá môže byť život ohrozujúca s celkovými prejavmi sepsy. Hnis na akumulovaný v priestore pod flexormi predlaktia pred membrana interosseam. pronator quadratus.

Klinický obraz

 • Edém
 • Začervenanie
 • Bolesť
 • Porucha pohyblivosti zápästia

Predlaktie je opuchnuté, začervenané, bolestivé, zápästie imobilizované a ohnuté, extenzia býva výrazne bolestivá.

Terapia

 1. Incízia tendosinovitíd, dlaňových priestorov a Paronovho priestoru
 2. Imobilizácia volárnou dlahou

Je potrebné pátrať po predchádzajúcej infekcii na ruke, najčastejšie v dlani a následne naširoko otvoriť v celkovej anestézii, rovnako ako aj Paronov priestor dostatočnými incíziami po stranách dolnej časti predlaktia. Pri postihnutí dlane, tenaru a Paronovho priestoru je dôležitá aj imobilizácia palca.

Základné princípy

 • Je potrebné starostlivé klinické vyšetrenie s podrobnou palpáciou hrotom nástroja
 • Dokonalá anestézia (zvodová alebo celková), prehľad pri operácii zabezpečí bezkrvnosť, pri vážnych panaríciách operovať s asistenciou
 • Rešpektovať pravidlá pre vedenie incízii
 • Dostatočne dlhá imobilizácia dostatočne dlhou dlahou
 • Antibiotiká (väčšinou protistafylokokové) je potrebné nasadiť s rozvahou, pokiaľ sú použité, tak nech sú dostatočne dlho (najmä pri kostných, kĺbových a šľachových panaríciach)

Zdroj: Zdroje a literatúra