Detská mozgová obrna v ortopédii

Detská mozgová obrna (DMO) je trvalá neprogredujúca porucha hybnosti sprevádzaná abnormálnym svalovým napätím a abnormálnou postúrou. Ide o nenákazlivé, nededičné ochorenie, ktoré vzniká na podklade jednorazového poškodenia mozgového tkaniva (najčastejšie hypoxiou). Je charakteristické poruchou vývinu motorických oblastí mozgu alebo iným poškodením v rannom štádiu vývinu. DMO je následkom prenatálneho, postnatálneho alebo ranného postnatálneho poškodenia vyvíjajúceho sa mozgu. K poruche hybnosti sa častokrát pripája epilepsia, poruchy citlivosti, poruchy zmyslov (najmä zrak) a vnímanie, poruchy učenia, kognitívnych funkcii, komunikácie, správania alebo mentálna retardácia.

DMO predstavuje 85% všetkých neurogénnych ochorení, ktoré majú prejavy na pohybovom aparáte, kde je potrebná ortopedická intervencia.

Nezamieňať si DMO s poliomyelitídou (poliomyelitis anterior acuta), označovanou tiež ako detská „prenosná“ obrna alebo Heine-Medinova choroba, ktorá predstavuje epidemickú letnú virózu. Spôsobuje ju ssRNA neobalený Poliovírus z rodu enterovírusov a čeľade Picornaviridae!

Liečba DMO je komplexná, multiodborová a hlavne časovo dlhodobá. Jej cieľom nie je vyliečenie alebo dosiahnutie normálneho stavu, ale zlepšenie funkčnosti, schopností a udržanie zdravia v zmysle lokomócie, kognitívneho vývinu, sociálnej integrácie a nezávislosti. Úspech terapie závisí od jej včasnosti a intenzite.

V oblasti bedrových kĺbov je operatíva zameraná predovšetkým na riešenie addukčnej a flekčnej kontraktúry a laterálnej migrácie, v oblasti kolenných kĺbov ide o riešenie flekčnej kontraktúry a vysokého stavu pately. V oblasti nohy sú odporúčané výkony v oblasti musculus triceps surae a stabilizujúce operácie pri deformitách chodidla.

Klinický obraz

  • Pedes planovalgi
  • Equinozne až equinovalgózne alebo equinovarózne postavenie nôh
  • Genua valga recurvata
  • Pozitívne zásuvkové príznaky v oblasti kolena, kĺb je vo flexii, noha v equinóznom postavení
  • Výraznejšia anteverzia v oblasti bedrových kĺbov – addukcia, flexie a vnútorná rotácia
  • Addukcia a vnútorná rotácia paže, flexia lakťa, pronácia predlaktia, flexia zápästia a prstov ruky
  • Chybné držanie tela

Nohy v equinóznom postavení, ktoré prechádza do equinovalgózneho postavení s prelomením v Chopartovom kĺbe, niekedy do equinovarózneho postavenia pri spasticite alebo kontraktúre m. triceps surae. Chybné držanie tela často predchádza neskoršiemu vzniku deformity chrbtice vo frontálnej aj sagitálnej rovine.

Terapia

Základom úspešnej terapie u detí s DMO je komplexná spolupráca neurológa, rehabilitačného lekára, fyzioterapeuta, rehabilitačného pracovníka a ortopéda, ktorý by mal dieťa vyšetriť do 2 rokov veku vzhľadom k hroziacim dezaxaciám v kĺboch, ktoré sú prítomné stále vo včasnejšom veku.

Operačná ortopedická terapia je najčastejšie indikovaná u spastického typu DMO. V zásade nemôže prevládať dyskinetická forma nad spastickou formou pri indikácii k výkonu.

Tam, kde sa dieťa nezlepšuje rehabilitáciou, je potrebné zvážiť ďalší postup s ohľadom aj na lokomočný vývin. Neurochirurg, pediater, psychológ a ďalší sú rovnako súčasťou terapeutického tímu.

Zdroj: Zdroje a literatúra