Poranenia miechy

Poranenie chrbtice a miechy je spôsobené len zriedka priamym mechanizmom (strelné, bodné, pád ťažkého predmetu). Vo väčšine prípadov sa uplatňuje nepriame pôsobenie síl na jednotlivé pohybové segmenty.

Poranenie jednotlivých elementov pohybového segmentu rozhoduje o jeho reziduálnej stabilite!

Pohybový segment tvoria telá dvoch susedných stavcov s chrupkovitými krycími plochami, medzistavcová platnička predný a zadný pozdĺžny väz, kĺbové výbežky, oblúk stavca s tŕňovitým výbežkom a supra-/infraspinálne väzy.

Nestabilita chrbticového segmentu je stav, kedy pri fyziologickom rozsahu pohybu dôjde k abnormálnej pohyblivosti (Panjabi).
Iná definícia popisuje instabilitu ako stav, ktorý bezprostredne ohrozí miechu dislokáciou fragmentu do chrbticového kanálu nadmerným vychýlením osy alebo transverzálnym posunom tiel stavcov (Kaufer).

Klasifikácia

Klasifikácia poranení chrbtice je v súlade s triedením podľa AO:
 • Vertikálne-kompresné poranenie (typ A) – postihnutý predný stĺpec
 • Flekčne-distrakčné poranenie (typ B) – postihnutý predný a zadný stĺpec
 • Rotačné poranenie (typ C) – postihnutý predný a zadný stĺpec (predný stĺpec podľa typu A)

Instabilita rastie od typu A do typu C a určuje svojim spôsobom terapeutický postup aj prognózu poranenia.

Modifikovaná zjednodušená klasifikácia:

 • A0 – zlomenina processus spinosus
 • A1 – zlomenina krycích dosiek
 • A2 – štiepne zlomeniny
 • A3 – zlomeniny zadnej hrany
 • A4 – kompletné trieštivé zlomeniny
 • B1 – poranenie kostnej štruktúry zadných štruktúr
 • B2 – poranenie ligamentov zadných štruktúr
 • B3 – rovnako ako AO klasifikácia
Schématické znázornenie poranenia stavcov

Diagnostika

Funkčná schéma k stanoveniu výšky neurologického poškodenia
 • Klinický obraz a fyzikálne vyšetrenie – bolesť, schodovitá deformácia, porucha osy
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie
 • EMG vyšetrenie, MEP vyšetrenie, SEP vyšetrenie

RTG vyšetrenie vo väčšine prípadov v dvoch projekciách.
CT vyšetrenie upresní a klasifikuje poranenie. Špirálne CT pre diagnostiku okcipito-cervikálneho a cerviko-thorakálneho prechodu, ktoré sú pre RTG vyšetrenie nedostupné.
MRI vyšetrenie nepatrí k štandartným metódam, ale najlepšie odhaluje poranenie väzivového aparátu.
Elektrofyziologické vyšetrenie – elektromyografia, motorické evokované potenciály a senzorické evokované potenciály.

Schéma senzitívnych porúch – dermatómy
Frankelová klasifikácia miešneho poranenia (neurologický deficit) – modifikácia ASIA

Klinický obraz

Morfologický obraz inkompletných poranení miechy:
 1. Centrálny miechový syndróm – centrálna lézia zachová laterálne štruktúry (tractus pyramidalis a tractus spinothalamcus)
 2. Syndróm spinalis anterior – cieva utlačená dislokovaným fragmentom zo zlomeného stavca, dôsledkom je výpadok prednej šedej hmoty pre motoriku a bolesť
 3. Braun-Séquardov syndróm – postihnutá 1/2 miechy, dôsledkom je strata motoriky a polohocitu na jednej strane, strata citlivosti na bolesť, teplo a chlad na strane druhej
 4. Syndróm zadného povrazca – strata polohocitu
 5. Syndróm kaudy – porucha močenia, funkcie análneho zvierača a citlivosti análnej sliznice (koreňová symptomatológia)
Schématické znázornenie typu miešneho poranenia

Spinálny šok

Spinálny šok vzniká prerušením vedenia všetkých aferentných a eferentných nervových dráh. Trvá niekoľko dní až týždňov (2 – 3 týždne). Pri jeho odznení sa navracia svalový tonus, pri centrálnych léziach nastupuje spasticita, objavujú sa šlachovookosticové reflexy, mierne sa zvýši tonus svalstva močového mechúra, vzniká tzv. automatický mechúr (pri určitom stupni naplnenia sa samovoľne vyprázdni bez vôle pacienta, ale nikdy nie úplne).

Medzi príznaky spinálneho šoku:
 • Úplná a trvalá strata aktívnej hybnosti a všetkých typov citlivosti
 • Ochrnutie análnych a močových sfinkterov
 • Trofické a vegetatívne poruchy pod miestom poškodenia – výrazný sklon k tvorbe dekubitov, osteoporóza
 • Hypotenzia, bradykardia, ev. môžu vznikať až poruchy srdcového rytmu
 • Porucha termoregulácie
 • Črevná atónia
 • Respiračná insuficiencia pri poškodenia nad C4 segmentom (n. phrenicus)
 • Hyperglykémia
Počas infúznej terapie je nutná opatrnosť – riziko vzniku pľúcneho edému.
Problém nastáva pri súčasnej krvnej strate v rámci pridruženého poranenia. Je vhodne monitorovať centrálny žilový tlak!

Neurologická symptomatológia

 • Komocia miechy – funkčná (reverzibilná)
 • Kontúzia miechy – edém, krvácanie (neúplne reverzibilná)
 • Kompresia miechy – prerušenie (ireverzibilná)

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – stabilné zlomeniny bez väčšej dislokácie, bez neurologickej symptomatológie
  • Bez nutnosti intervencie
  • Trojbodová ortéza – stabilné zlomeniny
  • Repozícia – subluxácie alebo luxácie (len skúseným špecialistom)
  • Halo-aparát
 1. Chirurgická liečba
 • Urgentná dekompresia miechy so stabilizáciou chrbtice
 • Transpedikulárna stabilizácia – nestabilné zlomeniny
 • Extrapedikulárny systém – nestabilné zlomeniny

Urgentná pomoc

Terapia metylprednizolonom je kontroverzne interpretovaná a dnes sa už neodporúča.
 • Stabilizačný límec
 • Stiffneck
 • Philadelphia
 • Špeciálne transportné lehátko – spine board
 • Vákuový matrac
 • Aplikácia kyslíku nosnou sondou – profylaxia sekundárneho poškodenia miechy hypoxiou
 • Prevencia patologického pochodu (peroxidázovej lipidovej reakcii) – metylprednizolon dľa NASCIS II a III

Zdroj: Zdroje a literatúra