Luxácia hlavice humeru

Glenohumerálna luxácia patrí medzi najčastejšie luxácie a tvorí až 80% všetkých luxácii. Hlavným dôvodom je nepomer medzi veľkou hlavicou humeru a relatívne malou jamkou. Stabilitu ramenného kĺbu zabezpečujú statickédynamické stabilizátory. K luxácii dochádza pri páde na natiahnutú končatinu v spojení s abdukciou a vonkajšou rotáciou ramena.

Statické stabilizátory:
 • labrum
 • kĺbové puzdro
 • väzy ramenného kĺbu – ligamentum transversum humeri ligamentum coracohumerale

Dynamické stabilizátory:

 • m. deltoideus
 • svaly rotátorovej manžety – m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. subscapularis
 • šľacha dlhej hlavy m. biceps brachiitendo capitis longi musculi bicipitis brachii

Klasifikácia

Rozdelenie luxácie ramena podľa etiológie:

 1. Akútna traumatická luxácia – prvá luxácia, kde je jasne definovaný úrazový dej
 2. Reluxácia – druhá luxácia s jasným úrazovým mechanizmom
 3. Recidivujúca luxácia – opakovaná luxácia na podklade defektu stabilizátorov ramenného kĺbu
 4. Habituálna luxácia – luxácia na podklade vrodených chýb (dysplázia glenoidu) alebo pri systémových ochoreniach

Rozdelenie luxácie ramena podľa smeru dislokácie hlavice:

 1. Predná luxácia – najčastejšia (90 – 95%)
  • Extra-korakoidálna
  • Sub-korakoidálna
  • Intra-korakoidálna
  • Subklavikulárna
 2. Zadná luxácia – menej častá (3 – 5%), často môže byť prehliadnutá
  • Subakromiálna
  • Subspinálna
 3. Dolná luxácia – vzácny typ, končatina je elevovaná, dislokovanú hlavicu je možné nahmatať v oblasti axilárnej jamky (axilárna luxácia)
 4. Horná luxácia – vzácny typ, hlavica je dislokovaná proximálne, luxácia je spojená so zlomeninou akromia, vonkajšieho okraja kľúčnej kosti, korakoidu alebo separáciou v akromioklavikulárnom skĺbení

Diagnostika

 • Klinické vyšetrenie + anamnéza
  • zmena kontúry
  • končatina je abdukcii a vonkajšej rotácii
  • palpačne prázdna glenoidálna jamka
  • obmedzený rozsah pohybu
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

klinickom náleze typická anamnéza, pohľadom viditeľná zmena kontúry ramenného kĺbu, končatina je zvyčajne v ľahké abdukcii a vonkajšej rotácii, palpačne je hmatná prázdna jamka ramenného kĺbu. Pohyb v kĺbe je obmedzený s ľahkým pérovým blokom. Pri zadnej luxácii nie je možne spraviť vonkajšiu rotáciu končatiny. Súčasťou klinického vyšetrenia je kontrola hybnosti a prekrvenia periférie končatiny pred aj po repozícii !

RTG vyšetrenie musí byť spravené pred každou repozíciou pre vylúčenie pridružených skeletálnych poranení. Stačí bežný snímok v predozadnej projekcii (AP).

V nejasných prípadoch je vhodne doplniť CT vyšetreniediagnostike defektov hlavice humeru (Hill-Sachsov defekt)

Terapia

Liečba glenohumerálnej luxácie
 1. Konzervatívna liečba – zavretá repozícia a fixácia na 1 – 2 týždne v Dessault ortéze
  • Repozícia podľa Hippokrata – ťah v pozdĺžnej osy končatiny, do axilárnej jamky založíť pätu alebo päsť
  • Repozícia podľa Kochera – končatinu šetrne rotovať von, potom addukcia a vnútorná rotácia (riziko iatrogénnej zlomeniny !)
  • Repozíca podľa Artla – pacient sedí bokom na okraji stoličky, končatina je zvesená cez operadlo, repozícia pozdĺžnym ťahom v dlhej osy
  • Repozícia podľa Milcha – repozícia v pronačnej polohe, pacient leží na bruchu, lakeť je vo flexii a ťahom za predlaktie
 2. Chirurgická liečba – primárne nereponovateľné luxácie, pri cievnom poranení alebo pri odlomení jamky či väzivovej nestabilite

Zavretá repozícia by sa mala vykonať čo najskôr od úrazu. V závislosti od typu poranenia, veku, spolupráci pacienta je možné jo vykonať aj bez celkovej anestézy len v analgézii alebo analgosedácii.

Po každej repozícii je potrebný kontrolný RTG snímok !
Súčasne kontrolné vyšetrenie periférie končatiny!

Komplikácie

 • Zlomeniny proximálneho humeru
 • Ruptura rotátorovej manžety
 • Poranenie nervov
 • Poranenie ciev
 • Recidivujúce luxácie

Rehabilitácia

Šetrná rehabilitácia ramenného kĺbu by mala začať po odoznení pooperačných bolestí 2. –  3. deň po osteosyntéze. Prvé 3 – 4 týždne je vhodné umiestniť končatinu do závesu. S intezívnou aktívnou rehabilitáciou je možné začať 6 – 8 týždňov od operácie.

Zdroj: Zdroje a literatúra