Krvné transfúzie

Krvná tranfúzia je proces podávania látky (krvi a jednotlivých krvných elementov) biologického pôvodu, pripravenej z ľudskej krvi od jedného alebo viacerých darcov, a to pacientovi, ktorý má v daný moment nedostatok jednej, alebo viacerých krvných zložiek. Ide o proces náhrady a doplnenia chýbajúcej zložky krvi.

Indikácia transfúzii

 1. Strata väčšieho množstva krvi v krátkom čase (1 – 1,5L dospelý človek)
 2. Anémia s príznakmi hypoxie (Hgb < 80 g/l)
 3. Príprava na operačný výkon s očakávanou stratou krvi (cca 1 L) – krv sa objedná, ale nepodáva

Každá neindikovaná transfúzia je kontraindikovaná!

Predpokladané pozitívne klinické účinky transfúzie krvi:

 • Zlepšenie transportu kyslíka a okysličovania orgánov
 • Doplnenie intravaskulárneho objemu tekutin – cirkulujúcej krvi
 • Doplnenie počtu krvných elementov
 • Doplnenie množstva koagulačných faktorov

Pri podávaní transfúzie krvi je potrebná dôkladná kontrola:

 • krvnej skupiny a Rh faktora príjemcu
 • kompatibility, množstvo objednanej krvi
 • zaznamenanie vitálnych funkcií – pulz, dych, telesná teplota, tlak krvi
 • skontrolovanie všetkých údajov z hematologického oddelenia na sprievodnom lístku a krvnej konzerve
  • krvná skupina Rh faktor dárcu
  • číslo vyšetrenia krvnej skupiny
  • číslo konzervy
  • dátum expirácie
  • meno, rodné číslo pacienta príjemcu
 • krížová skúška, výsledok písomne zaznamenať, pri aplikácii transfúzie
 • urobiť biologickú skúšku
  • negatívna – pokračovať v aplikácii transfúzie
  • pozitívna – transfúziu zastaviť, písomne zaznamenať, spätne odoslať krv pacienta a transfúznu konzervu na opakované vyšetrenie kompatibility

Transfúzne prípravky

Plná krv

 • Obsahuje všetky zložky krvi, 10 % celkového množstva obsahuje konzervačný roztok
 • Indikácie:
  • akútna hemorágia, strata krvi nad 25 % celkového objemu
  • operácie s použitím extrakorporálneho obehu
 • Aplikácia: periférna alebo centrálna véna

Erytrocyty

 1. Erytrocytový koncentrát resuspendovaný
 2. Erytrocytový koncentrát bez buffy-coat
 3. Erytrocytový koncentrát resuspendovaný deleukotizovaný
 4. Erytrocytový koncentrát resuspendovaný premytý
 • Predpoklad pri aplikácii je zvýšenie hemoglobínu (Hb) asi u 70 kg dospelého asi o 10 g Hb/l.
 • Indikácie:
  • Chronická anémia s Hb < 70 g/l, nad touto hodnotou individuálne zváženie celkového stavu pacienta
  • Neurochirurgický pacient s Hb < 95 g/l – strata krvi peroperačne nad 750 ml alebo nad 15 % celkového objemu
  • Klinicky pretrvávajúce hemorágie – anémie bez možnosti špecifickej terapie
  • Ťažká myelosupresia bez nádeje na regeneráciu myelopoézy
 • Aplikácia: periférna alebo centrálna véna

Plazma

 • V súčasnosti podávaná len čerstvá mrazená plazma, 1 transfúzna jednotka len od 1 darcu so zachovaním stabilného obsahu koagulačných bielkovín, albumínu, imunoglobulínov, celkových bielkovín nad 50 g/l
 • Indikácie:
  • Korekcia kombinovaných koagulačných porúch
  • Väčšie prevody krvných derivátov, resp. erytrocytov, na 2 TU 1 jednotka plazmy
 • Aplikácia: periférna alebo centrálna véna

Albumín

 • Sterilný roztok ľudského albumínu, získavaný frakcionáciou zmiešanej krvnej plazmy
 • Indikácie:
  • Substitučná terapia u pacientov s deficitom krvného objemu
  • Hypoalbuminémia, hypoproteinémie
 • Dávkovanie: nutné poznať objem cirkulujúcej krvi a hladiny plazmatického albumínu, monitorácia TK, P, diurézy, elektrolyty, Hb/Ht, príp. stredný venózny tlak, tlak v a. pulmonalis – PAP
 • Aplikácia: koncentrovaný roztok v perfúzore 10 ml/hod. do centrálnej vény
  • 100 ml do 500 ml F1/2, F1/1, G 5%, rýchlosť regulovaná podľa aktuálneho stavu pacienta

Trombocyty 

 • Nemožno sa riadiť len počtom trombocytov v krvi, ale terapia závisí aj od ich funkčného stavu, etiológii trombocytopénie a nasledujúcich klinických faktorov:
  1. poruchy koagulácie, predovšetkým DIC
  2. pyrexia, systémové infekcie
  3. renálne zlyhanie
  4. lieky ovplyvňujúce trombocytárne funkcie, antikoagulanciá
  5. hyperleukocytóza pri akutných myeloidných leukémiach
  6. mukozitída
 • Darcovské trombocyty sú z obehu odstraňované rýchlo a podobným mechanizmom ako telu vlastné, podľa literatúry sú v obehu 10 – 24 hod.
 • Nutná ABO a Rh kompatibilita
 • Indikácie:
  • Tro 5 – 10 x 109/l u stabilizovaných nekrvácajúcich pacientov profylakticky
  • Tro 20 x 109/l u pacientov so zvýšeným rizikom krvácania
 • Kontraindikácie: trombotická trombocytopenická purpura
 • Aplikácia: periférna alebo centrálna véna

Koagulačné faktory a hemostyptiká

 1. faktor VIII – Imunate
 2. faktor VIIIa a veľké multiméry von Wilebrantov faktor
 3. bravčový faktor VIII – Hyate C
 4. faktor IX – Immunine
 5. rekombinantný faktor VII – Novo Seven
 6. faktory protrombínového komplexu
 7. fibrinogén
 8. faktor XIII – Fibrogammín
 9. etamsylát – Dicynone
 10. protamín
 11. vitamín K
 12. antifibrinolytiká

Autotransfúzie

Autológna transfúzia je najbezpečnejšiou trasfúziou krvi. Krvné preparáty odobraté na autotransfúziu nemôžu byť podané inému pacientovi. Pri žiadosť o podaní osobranej autotransfúzie lekár uvedie len meno a r.č. pacienta, nemusí dokladať požiadavky na krížové skúšky, čo rapídne šetrí čas a laboratórny materiál.

Kontraindikácie autotransfúzie:

 • Akútne infekčné ochorenie
 • Anémia
 • Hodnota Hb < 120 g/l
 • Nestabilná angina pectoris alebo infarkt myokardu
 • Synkopa nejasnej etiológie
 • Kardiálna a respiračná insuficiencia
 • Poruchy hemostázy
 • Vysoký vek so zlou fyzickou kondíciou
 • Gravidita (relatívna kontraindikácia)

Perioperačná autotransfúzia

Na niektorých pracoviskách je možné odoberať krv z operačného poľa, ktorá sa hneď prístrojovo (cell savers) za aseptických podmienok vyčistí a vráti sa späť do obehu pacienta. Zozbieraná krv sa musí vrátiť maximálne do 6 hodín.

Riziká transfúzii

 • Prenos infekcii – HIV, CMV, bakteriálnych, parazitárnych
 • Hemolytická reakcia
 • Alergické reakcie
 • Hypervolémia, preťaženie obehu
 • Imunologické reakcie:
  • Aloimunizácia – HLA a atg leukocytov
  • Pyretická nehemolytická transfúzna reakcia
  • Refrakterita k trombocytárnym koncentrátom
  • Akútne pľúcne postihnutie v súvislosti s transfúziou
  • Imunosupresia
  • DIC – možnosť vzniku pri aplikácii veľkého

Zdroj: Zdroje a literatúra