Benígne nádory prsníkov

Medzi benígne nádory prsníka patrí papilóm, fibroadenóm, hamartróm, mezenchýmalne nádory (fibróm, lipóm) a benígne fyloidné nádory. Klinicky sa môže, ale nemusia, prejavovať hmatnou rezistenciou. Diagnostika pozostáva z USG vyšetrenia a mamografie, prípadne MRI vyšetrenia. Diagnózu potvrdí histologické vyšetrenie po core-cut biopsii. Liečba závisí od veľkosti tumoru, väčšinu nádorov je možné sledovať a v prípade progresii rastu chirurgicky extirpovať.

Benígne nádory prsníka:

 1. Papilóm prsníka
 2. Fibroadenóm prsníka
 3. Hamartóm prsníka
 4. Mezenchýmálne nádory prsníka
  • Fibróm
  • Lipóm
 5. Fyloidné nádory prsníka

Papilóm

Papilómy sú benígne duktálne lézie, avšak môže sa v nich vyskytnúť aj atypická duktálna hyperplázia (tzv. papilóm s atypiami), prípadne fokálne aj strata myoepitélií, kedy hovoríme o vzniku duktálneho karcinómu in situ (DCIS) v teréne benígneho papilómu. Obe tieto lézie patria medzi prekurzory invazívneho karcinómu prsníka.

 1. Centrálne papilómy – vo veľkých vývodoch
 2. Periférne papilómy
 3. Intracystické papilómy – v cystách

Klinický obraz

 • Sekrécia z bradavky
 • Hmatná rezistencia

Papilómy sú často asymptomatické. Centrálny intraduktálny papilóm sa najčastejšie manifestuje unilaterálnou serosangvinolentnou sekréciou z bradavky, menej často ako hmatný tumor.

Diagnostika

 • Cytologické vyšetrenie
 • Duktografia
 • Duktoskopia

Pri sekrécii z bradavky je metódou voľby cytologické vyšetrenie, pri ktorom je možné zachytiť zhluky papilárnych buniek obsahujúcich myoepitélie a epiteliálne bunky. Pomerne výťažným, avšak technicky náročným, vyšetrením je duktografia (galaktografia), kde je nález ostro kontúrovanej náplne v dilatovanom dukte alebo chýbanie periférneho vetvenia. Na špecializovaných pracoviskách je možné zrealizovať aj duktoskopiu, ktorá umožní priamy odber vzorky z mliekovodu.

Terapia

 • Chirurgická liečba
  • Mikrodochektómia
  • Dochektómia

Benígny centrálny papilóm bez atypických zmien zvyšuje riziko vzniku karcinómu prsníka 2-násobne oproti bežnej populácii. Pri periférnom papilóme je toto riziko až 3-násobné. Pri atypických papilómoch riziko vzniku karcinómu vzrastá 5 až 7,5-násobne.

Pri jednej intraduktálnej lézii je indikovaná chirurgická liečba s odstránením postihnutého duktu (mikrodochektómia). Pri postihnutí viacerých duktov sa odstránia všetky dukty s resekciou priľahlej subareolárnej časti žľazy (dochektómia).

Fibroadenóm

Fibroadenóm je ohraničený, benígny fibroepitelový tumor terminálnej duktálno-lobulárnej jednotky s proliferáciou epiteliálnej aj stromálnej komponenty. Môže sa vyskytovať v celom prsníku, môže byť multifokálny a bilaterálny. Fibroadenómy sú hormón-senzitívne, a preto sa len výnimočne môžu vyskytnúť pred menarché. Najčastejšie sa vyskytujú u mladých žien do 35 rokov, juvenilný fibroadenóm sa vyskytuje u adolescentiek. Pomerne rýchlo sa môže zväčšovať počas gravidity. Počas menopauzy dochádza často ku spontánnej involúcii. Makroskopicky ide o solídny, ovoidný a dobre ohraničený tumor, veľkosti zvyčajne do 3 cm.

 1. Perikanalikulárny fibroadenóm – rastúci okolo otvorených vývodov
 2. Intrakanalikulárny fibroadenóm – deformuje lúmen vývodov

Klinický obraz

 • Hmatná rezistencia

Fibroadenómy sa zvyčajne manifestujú ako nebolestivé, solitárne, pevné, pomaly rastúce, dobre ohraničené noduly do 3 cm.

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • Histologické vyšetrenie

Klinický obraz a USG vyšetrenie predstavujú zvyčajne spoľahlivú metódu na stanovenie diagnózy. V USG obraze sa zobrazuje hypoechogénne ložisko, ostro ohraničené, s homogénnou vnútornou echogenitou, bez dorzálneho tieňa. Jeho transverzálny priemer je väčší ako longitudinálny (pri karcinóme je to zvyčajne naopak).

Terapia

 • Chirurgická liečba
  • Extirpácia

Malé a viacpočetné fibroadenómy sa môžu len sledovať. Vhodné je vysadenie hormonálnej antikoncepcie a pravidelné ultrazvukové vyšetrenie (á 6 mesiacov, resp. 1x ročne). Pri väčších fibroadenómoch, resp. pri progresívnom raste je indikovaná chirurgická extirpácia.

Hamartróm

Hamartóm je dobre ohraničený, opuzdrený tumor, ktorý nie je zapojený do štruktúry žľazovej strómy prsníka. Býva oválny a dosahuje veľkosť až do 20 cm. Môže sa vyskytovať v ktorejkoľvek časti prsníka.

Klinický obraz

 • Hmatná rezistencia

Hamartómy sa klinicky prejavujú ako mäkké, hmatné masy v prsníku, prípadne býva asymptomatický.

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • Momografia
 • Histologické vyšetrenie

Na mamografickom vyšetrení býva ohraničená masa s vnútornou heterogénnou denzitou. Pri histologickom vyšetrení tumoru nachádzame intralobulárnu fibrózu, lobuly majú atrofický vzhľad. V prípade prítomnosti objemného tukového tkaniva okolo normálnych duktov a lobulov sa hamartóm nazýva adenolipóm, pri výraznej zložke hladkého svalstva myoidný hamartóm.

Terapia

 • Chirurgická liečba
  • Exstirpácia

Chirurgická extirpácia je základnou liečbou. Pri veľkých hamartómoch je niekedy nutná kozmetická korekcia kože po extiprácii.

Mezenchymálne nádory 

Fibróm prsníka 

Fibrómy sú kožné nádory, z histologického hľadiska nejde o pravý nádor, ale len o pseudotumoróznu léziu tvorenú polypoidnou deformáciou povrchovej epidermis a dermis. Môžu sa vyskytnúť aj na prsníku, vrátane areolomammilárneho komplexu. Špecifickou formou je mäkký fibróm bradavky. Býva stopkatý, pigmentovaný podobne ako areola a bradavka, povrch býva hladký alebo nariasený. Veľkosť lézie môže kolísať od niekoľkých milimetrov až k centimetrovým rozmerom. Býva
solitárny alebo mnohopočetný. Liečba spočíva v excízii fibrómu.

Lipóm prsníka

Lipóm je benígny, dobre ohraničený tumor zo zrelého tukového tkaniva bez bunkových atypií. Zvyčajne má veľkosť 2 – 3 cm. Môže sa vyskytovať kdekoľvek v prsníku v mieste kde je tukové tkanivo. Malé lipómy bývajú nehmatné a sú diagnostikované väčšinou náhodne pri zobrazovacích vyšetreniach prsníka. Väčšie lipómy sú hmatné ako guľovité alebo oválne útvary, ktoré sú pohyblivé oproti fascii. V diagnostike sa uplatňuje hlavne USG vyšetrenie, prípadne MRI. Mamografia má menšiu výpovednú hodnotu, hlavne pri involučnom prsníku s prevahou tukového tkaniva. Malé lipómy sa môžu sledovať, väčšie sa chirurgicky extirpujú.

Fyloidné nádory

Fyloidný nádor je fibroepitelový tumor, ktorý je podobný fibroadenómu. Fyloidné nádory (phyllodes tumor) majú proliferovanú strómu s atypiami, čo spôsobuje ich rýchlejší rast. Najčastejšie sa vyskytujú ako benígne, menej často ako borderline (s neistým biologických správaním) a malígne. Môžu sa nachádzať v ktorejkoľvek časti prsníka, vrátane bradavky a ektopického prsníkového tkaniva. Vyskytujú sa predominantne u starších žien (40 – 50 ročné).

 1. Benígny fyloidný nádor
 2. Borderline fyloidný nádor – s neistým biologických správaním
 3. Malígny fyloidný nádor

Klinický obraz

 • Hmatná rezistencia
 • Deformita prsníka
 • Ulcerácie

Zvyčajne sa vytvára unilaterálna, tuhá, pohyblivá tumorózna masa, často s priemerom viac ako 10 cm, ktorá je typická svojim rýchlym rastom. Vytvára deformity prsníka a často aj kožné ulcerácie, ktoré vznikajú na podklade ischémie pri kompresii kože objemným tumorom.

Diagnostika

 • Fyzikálane vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • Mamografia
 • MRI vyšetrenie
 • Histologické vyšetrenie

Malé lézie je nutné odlíšiť od fibroadenómu, v porovnaní s ktorým má fyloidný tumor viac celulárnu strómu. V diagnostike sa uplatňujú zobrazovacie vyšetrenia a biopsia (core-cut). Mamografia, sonografia a MRI odhalia oválnu, ohraničenú masu obsahujúcu trhliny, cysty a niekedy aj kalcifikáty. Zobrazovacie metódy však nedokážu úplne spoľahlivo odlíšiť fyloidný tumor od fibroadenómu. Histologické vyšetrenie verifikuje fyloidný nádor.

Terapia

 • Chirurgická liečba
  • Excízia
  • Exstirpácia
  • Mastektómia

Základom liečby benígnych fyloidných tumorov je chirurgická excízia s bezpečnostným lemom min. 1 cm. Pri veľkých tumoroch je niekedy kozmeticky priaznivejšia mastektómia s okamžitou rekonštrukciou.

Zdroj: Zdroje a literatúra