Monitorácia v intenzívnej starostlivosti

Monitorovanie na jednotke intenzívnej starostlivost slúži na podrobné a kontinuálne sledovanie zdravotného stavu pacienta s hroziacim alebo vyjadreným zlyhaním orgánu alebo orgánov pri chirurgických ochoreniach a v pooperačných stavoch, prípadne ku kompenzácii stavu pred samotnou operáciou. Pobyt na jednotke intenzívnej starostlivost slúži aj k terapii, ktorá bežne nie je na štandardnom oddelení k dispozícii (režim podávania liečiv, samotné liečivá).

 1. stupeň JIS – monitorácia, možnosť okamžitej KPR, sesterská starostlivost, UPV v trvaní do 24 hod.
 2. stupeň JIS – invazivná monitorácia, dlhodobá UPV, stabilne obsadenie (oborovým) intenzivistom
 3. stupeň JIS – vysoko špecializovaná JIS, náhrada funkcie orgánov – hemodialýza, kontinuálná venovenózna hemodialýza, špecifické monitorovanie (ICT, bulbárna oxymetria, PAWP – pulmonary artery wedge pressure), nutriční a RHB špecialisti, komplexná možnosť diagnostiky, POCT – point of care testing), superkonziliárne vyšetrenia

Intermediálna starostlivosť – hranica medzi JIS a štandardným oddelením, slúži na monitoráciu pre pacientov v riziku orgánovej dysfunkcie.

Laboratórne metódy monitorovania

 • Biochémia, hematológia, imunologické parametre, mikrobiológia
  • Glykémia (norma: 6 – 10 mmol /l) – nie je cieľom u kritických pacientov na JIS dosiahnutie normálnej glykémie
  • Krvné plyny, astrup
  • Mineralogram – Na, K, Cl, Ca, Mg, P,
  • Osmolalita, osmolarita
  • Renálne parametre – urea, kreatinín, clearens kreatininu
  • CRP, prokalcitonin
  • Krvný obraz a dif. počet
  • Koagulačné hodnoty – aPTT, INR
  • Moč: chemický rozbor, močový sediment
  • Hemokultivácie, kultivácie moču, stolice, kultivácie z rany, sekrétov, drénov
  • Mikrobiologické vyšetrenie – stanovenie kultivácie a citlivosti
 • Materiál – krev, moč, sekrét, obsah drénu, spodina rany, stolica

Neinvazívne monitorovanie

 • Neinvazívne meranie TK+P 
 • SpO2 transkutánne – porucha oxygenácia vs. porucha periférneho prekrvenia
 • Monitorácia perifernej pulzácie
 • EKG 3-zvodové permanentne – poruchy rytmu, monitorácia akcie srdca, trend TF
 • Dychová frekvencia
 • Diuréza (hodinová diuréza), norma: 0.5 – 1 ml/kg/hod.
 • Bilancia tekutín: príjem + výdaj
  • P: infúzie, parenterálne výživy, p.o. príjem
  • V: drény, moč, stolica, stómia, NGS
  • Perspirácia (600 – 800ml / d),
   pot (0 – 2000ml / d),
   dych (400ml / d)

Invazívne monitorovanie

 • CVP (CVT) centrálny venózny tlak (norma: 8 – 12 mmHg) – nejčastejšie invazívne meranie
  • ↓↓ CVP – hypovolémia, hyperkinetická cirkulácia
  • ↑↑ CVP – hypervolémia, mestnanie v malom obehu, pľúcna embólia, centralizácia obehu pri hypovolémii a acidóze (vasokonstrikcia pľúcneho riečiska), pravostranné selhávání

Dôležitý je trend a nie daná aktuálna hodnota !

 • PAWP – Pulmonal Artery Wedge Pressure (Swan–Ganzov katéter) (norma: 2 – 16 mmHg)
  • ↓↓ PAWP – vylučuje ľavostranné zlyhávanie srdca
  • ↑↑ PAWP – pľúcny edém, ľavostranné zlyhávanie srdca
  • hodnotí stav volumoterapie a monitoruje efekt terapie srdcového zlyhávania

Používa sa málo !

 • Invazívne meranie TK
  • Kanylácia a. radialis (nedominantná končatina), ev. a. brachalis, a. femoralis
  • (norma: 125,47 ± 21,39 mmHg)
  • Možnosť krvných odberov z arteriálnej krvi
  • Indikácie: šokové stavy, terapia katecholamínmi
 • Saturácia centrálnej žilovej krvi (norma: > 65% +-)
  • ScvO2 < 65%  –  nadmerné okysličovanie periférie
  • ScvO2 > 80%  – vysoká pO2, alebo:
   • Cytotoxická dysoxia – otrava kyanidom, mitochondialne ochorenie, sepsa
   • Cetralizácia obehu – septický šok
   • Mikrocirkulačná porucha – zlyhanie pečene, hypertyreóza
   • Ľavopravý skrat na srdci
 • Meranie srdcového výdaja (norma: 4 – 8 L/min) – termodilúcia, echokardiografia, USG descendentnej aorty
 • Kontinuálne EEG vyšetrenie – elektrická aktivita mozgu
 • Meranie intrakraniálneho tlaku (norma: 7 – 15 mmHg) – tlakové senzory zavedené priamo do tkaniva mozgu
 • Meranie tlaku v kompartmentoch (svalových)
  • Norma: < 30 mmHg
  • Hroziaci kompartment syndróm: 30 – 40 mmHg
  • Manifestný komparment syndróm: > 40 mmHg

Technické a personálne vybavenie

 • 1 lekár (0,2 – 0,6) na 1 – 5 lôžok minimálne
 • 1 sestra (1,4 – 4) na 1 lôžko minimálne
 • Monitorovacia centrála
 • Injektomaty, infúzne pumpy, ventilátory, defibrilátor, kapnometria, EKG 12 zvodové
 • Kyslík, vzduch
 • Zásuvky, rampy, klimatizácia, dorozumievacie zariadenie, zázemie hygienické a pre personál, vstupný filter

Zdroj: Zdroje a literatúra