Liečba bolesti

Akútna bolesť je prejavom akútneho ochorenia, poranenia a varuje pred hroziacím poškodením organizmu. Objektívnym príznakom je zvýšena aktivita autonómneho nervového systému – mydriáza, tachykardia, tachypnoe, zvýšené potenie, presun krvi z orgánov do svalov. Má pozitívny význam, charakteristický lineárny priebeh, zistiteľnú príčinu, ktorú možno odstrániť. Ak trvá akútna bolesť dlhodobo, stráca svoju užitočnú funkciu, vyvoláva metabolické a biochemické zmeny, ktoré sú pre pacienta škodlivé. Následne je zdrojom komplikácii s následným zvýšením morbidity, pretrvávaním neschopnosti a často príčinou mortality.

Silná až neznesiteľná krátkodobá bolesť, ktorá v cykloch nasadá na základnú miernu bolesť s opakovaním, sa označuje ako prelomová bolesť.

Chronická bolesť môže začať ako akútna, pretrváva však dlhodobo aj po skončení samotného poškodenia. V tomto prípade sa uplatňujú neurálne mechanizmy, ktoré sú oveľa komplexnejšie ako pri akútnej bolesti. Priebeh je cyklický, často sa zhoršuje miesto toho, aby sa zlepšoval a koniec stavu nie je možné predvídať. Dochádza k adaptácii autonómneho nervového systému a vegetatívne príznaky bolesti chýbajú. V prípade, že je bolesť nekontrolovateľná, je značnou limitáciou v pacientovom živote – narušený spánok, strata chuti do jedla, zhoršenie nálady, vzťahov a u 25% pacientov spôsobuje organickú depresiu. Chronická bolesť sa časom stáva samotnou chorobou a prestáva byť príznakom ochorenia. Podľa etiológie sa chronická bolesť rozdeľuje na nádorovú a nenádorovú.

Klasifikácia bolesti

Nociceptívna bolesť

Nociceptivna bolesť vzniká podráždením nociceptorov. Podľa umiestnenia receptorov rozlišujeme bolesť somatickú a viscerálnu.

Nociceptory:
 • nocisenzory – voľné nervove zakončenia v tkanivách, aktivujú sa pri bolestivej stimuláci
 • mechanosenzory – Vaterova–Paciniho telieska
 • polymodálne receptory – reagují na teplo a chlad
Príklady nociceptívnej bolesti: 
 • Bolesť pohybového aparátu (osteoartrózy, artritídy, degenerativne zmeny chrbtice)
 • Bolesť vnútorných orgánov
 • Akútne bolesti

Neuropatická bolesť 

Neuropatická bolesť je spôsobená léziou alebo dysfunkciou somatosenzorického nervového systému. Podľa lokalizácie poškodenia delíme neuropatickú bolesť na centrálnu (pri poškodení CNS) a periférnu (pri poškodení PNS). Veľmi často je udávané nočné zhoršenie bolesti.

 1. Stimulovaná bolesť
  • Alodýnia – podnetom, ktorý bolesť za normálnych okolností nevyvoláva
  • Hyperalgézia – zníženie prahu pro bolesti v postihnutej oblasti
 2. Spontánna bolesť 
  • Kontinuálna
  • Intermitentná
  • Paroxyzmálna

Zmiešaná bolesť 

Zmiešaná bolesť zahŕňa stavy, na ktorých se podiela viac predchádzajúcich typoch bolesti. V praxi je najčastejšie sa vyskytujúca FBSS (failed back surgery syndrome) – bolestí po operácii bedrovej chrbtice. V oblasti chrbta trpia pacienti nociceptivnou bolesťou, v distribúčnej oblasti postihnutých nervových koreňov naopak prevažuje neuropatická bolesť.

Etiológia – epidurálna fibróza a adhezívna arachnoiditída.
Terapia je často náročná a často pomôžu až metódy invazívne (kaudálne blokády, neuromodulácia).

Psychogénna bolesť

Psychogénna bolesť je bolesť bez organickej príčiny, bez palpačného nálezu, s prejavmi bolestivého správania. Načastejšie je výsledkom dlhodobého psychického strádania akejkoľvek etiologie, neriešených psychických ťažkostí a intrapsychických konfliktov alebo je súčasťou psychiatrického ochorenia. Základ terapie tvorí užívanie psychofarmak a psychoterapia.

Klinické hodnotenie intenzity bolesti

Pre bolesť ako subjektívny vnem neexistuje žiadne objektívne meranie. Každé meranie bolesti preto závisí na vnímaní bolesti samotným pacientom – tzn., že je individuálne pre každého pacienta.

 • Slovné hodnotenie na škále od 0 do 10
 • Melzackova škála intenzity bolesti má 5 stupňov
  • 1) mierna, 2) nepríjemná, 3) silná, 4) krutá, 5) neznesiteľná bolesť
 • Škála FLACC – (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability)

Škála FLACC sa používa u pacientov, s ktorými nie je valídny verbálny kontakt (kvantitativna porucha vedomia, afázia, kognitívny deficit, malé deti).

Liečba bolesti

Cieľ liečby silnej chronickej bolesti: 
 1. zabezpečenie pokojného spánku
 2. odstránenie alebo zmiernenie bolesti pri telesnom pokoji
 3. odstránenie alebo zmiernenie bolesti pri telesnej aktivite

Farmakologická -neinvazívna liečba bolesti

Základom farmakoterapie bolesti je systematický postup založený na 3 skupinách liekov – neopioidové analgetiká, opioidové analgetiká a adjuvantné analgetiká.

Neopioidové analgetiká 

 1. Nesteroidné protizápalové analgetiká/antiflogistiká (NSAID)
  • Ibuprofen
  • Diklofenak 
  • Nimesulid 
 2. Antipyretiká
  • Paracetamol, acetaminofen 
  • Metamizol

Opioidové analgetiká

 1. Opioidy pre miernu a strednú bolesť (II. stupeň)
  • Kodeín 
  • Tramadol 
  • Petidín
 2. Opioidy pre strednú a silnú bolesť (III. stupeň)
  • Morfin 
  • Fentanyl 
  • Buprenorfin
  • Oxykodon

Adjuvantné lieky 

 1. Kortikosteroidy 
  • Dexametazón – onkologickí pacienti, intrakraniálna hypertenzia
 2. Bisfosfonáty 
  • Alendronát – kostné MTS, osteoporóza
  • Klodronát
 3. Spazmolytiká
  • Butylskopolamín – renálna a biliárna kolika
 4. Antikonvulzíva 
  • Karbamazepín – trigeminálna neuralgia
 5. Antidepresíva
  • Amitriptylin
  • Citalopram
 6. Myorelaxanciá
  • Baklofen – trigeminálna neuralgia

Ibuprofen je v súčasnosti liekom prvej voľby z NSAID. Ide o inhibítor cyklooxygenázy (COX), ktorá katalyzuje konverziu kyseliny arachidonovej na prostaglandíny a leukotriény. Využíva sa pri liečbe zápalovej bolesti aj ako ko-analgetikum. Pri použití NSAID je vhodné medikáciu doplnit o inhibítory protónovej pumpy (PPI) – omeprazol, pantoprazol.

Paracetamolanalgetický a antipyretický účinok, pričom veľkú výhodu má v tom, že neopvlyvňuje funkciu trombocytov, takže je bezpečný u pacientov s trombocytopéniou.

Metamizol má výborný analgetický účinok, pričom výhodou je jeho spazmolytický efekt, čo je možné využiť pri neurogénnej bolesti. Limitáciou je vplyv na krvotvorbu a časté alergické reakcie.

Kodeín sa využíva hlavne pre výrazný antitusický efekt, tak aj pre jeho čiastočnú biotransformáciu na morfín a pôsobí ako “slabý morfín”.

Tramadol je syntetické opioidové analgetikum. Pôsobí ako čistý agonista a rovnako inhibuje spätné vychytávanie noradrenalínu a serotonínu, čím je vhodným preparátom na liečbu neurogénnej bolesti. Nevyvoláva spazmus Oddiho zvierača a nemení sekréciu žlče.

Peditín sa na liečbu chronickej bolesti vôbec nehodí (non lege artis). Nevyvoláva spazmus Oddiho zvierača a nemení sekréciu žlče, takže je vhodný pri bolestiach spôsobených patológiou biliárneho systém (cholecystitída, pankreatitída, biliárna kolika)

Morfin je opioidové analgetikum pre strednú a silnú bolesť. Vyvoláva spazmus Oddiho zvierača, takže je nevhodný pri pankreatobiliárnych ochoreniach.

Fentanyl sa v parenterálnej forme využíva na liečbu akútnej bolesti. V prípade chronickej bolesti je jeho transdermálne použitie vhodnou alternatívou morfínu.

WHO vypracovala trojstupňový liekový rebríček používania analgetik:

 • I. stupeň = neopioidné analgetikum + pomocný liek
 • II. stupeň = slabý opioid + neopioidné analgetikum + pomocný liek
 • III. stupeň = silný opioid + – neopioidné analgetikum + pomocný liek

Vo všeobecnosti platí, že ak pacient nepociťuje úľavu po podaní analgetiká, je potrebné zvýšiť dávkovanie, miesto skracovacia intervalu podania.

Invazívna liečba bolesti

 1. Nervová blokáda lokálnymi anestetikami 
  • Reflex sympatikovej algodystrofie
  • Postherpetická neuralgia
  • Analgézia na vedenie pôrodov
 2. Epidurálna a spinálna aplikácia opioidov 
  • Pooperačná analgézia
  • Zlomeniny rebier
  • Akútna pankreatitída
  • Liečba nádorovej bolesti
 3. Neurolytické blokády 
  • Blokáda coeliakálneho plexu pri tumore pankreasu
 4. Neurochirurgické ablačné metódy – vysoko rizikové !

Iné spôsoby liečby bolestí

 1. Transkutánna elektrická neurostimulácia (TENS) 
 2. Akupunktúra 
 3. Rehabilitačné postupy 
 4. Zmena životného štýlu, ortopedické pomôcky 

Zdroj: Zdroje a literatúra