Luxácia lakťového kĺbu

Vykĺbenie lakťa tvorí 20% všetkých luxácii a je na 3. mieste za vykĺbením ramena a prstov. Luxácia je často asociovaná so zlomeninou hlavičky radia, processus coronoideus ulny alebo s odlomením epikondylu humeru. Vykĺbenie je vždy spojené s léziou postranných väzov.

Je potrebné myslieť na poranenie n. medianus a n. ulnaris !

Etiopatogenéza

 • Pád na extendované predlaktie

Mechanizmom vzniku je väčšinou pád na extendované predlaktie, pri ktorom sa opre olekranon proti fossa olecrani a napne sa predné kĺbové puzdro.

Klinický obraz

 • Defigurácia lakťa
 • Bolesť a edém lakťa
 • Obmezená pohyblivosť

Komplikácie:

 • Lézia n. ulnaris
 • Cievne poranenie
 • Kompartment syndróm 
 • Periartikulárna osifikácia

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
RTG – zadná luxácia lakťa
RTG – zadná luxácia lakťa s frakturou proc. coronoideus ulnae

Terapia

 • Repozícia zadnej luxácie
 • Otvorená repozícia
 • Sutura väzov

Pri zadnej luxácii je nutná repozícia v polohe pacienta na chrbte s držaním lakťa v semiflexii. Pri interpozícii mediálneho kondylu alebo mäkkých tkanív je potrebná operačná repozícia s ev. osteosyntézou a suturou väzov, najmä v prípade instability kĺbu.

Zdroj: Zdroje a literatúra