Neepitelové nádory prsníka

Neepitelové malígne nádory prsníka sa vyskytujú pomerne zriedkavo. Ide o mezenchymálne nádory, pre ktoré je charakteristický rýchly rast, pomerne dobré ohraničenie, zriedkavé postihnutie lymfatických uzlín, ale naopak časté metastázovanie hematogénne (pľúca, kostí a pečeň).

 1. Lymfóm prsníka (najčastejšie)
 2. Angiosarkóm prsníka
 3. Fibrosarkóm prsníka
 4. Liposarkóm prsníka
 5. Leiomyosarkóm (extrémne zdriedkavo)
 6. Malígny granular cell tumor (extrémne zdriedkavo)

Lymfóm prsníka 

Primárny lymfóm prsníka je definovaný ako lymfóm vyskytujúci sa na jednom alebo oboch prsníkoch a/alebo v regionálnych uzlinách, bez výskytu lymfómu v iných častiach organizmu.Väčšina pacientok je v strednom alebo vyššom veku, avšak vyskytuje sa aj u tehotných a dojčiacich žien vo forme masívnej bilaterálnej tumoróznej masy v prsníkoch.

Klasifikácia

 1. Difúzny veľkobunkový B-lymfóm (70%)
 2. Extranodálny lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice – MALT lymfóm (20%)
 3. Folikulárny lymfóm (10%)

Najlepšiu prognózu má MALT-lymfóm, najhoršiu folikulárny lymfóm.

Diagnostika

 • Mamografia
 • USG vyšetrenie
 • Histologické vyšetrenie

V diagnostike sa využívajú zobrazovacie vyšetrenia a biopsia ložiska.

Terapia

 • Chemoterapia
 • Radioterapia

V terapii sa uplatňujú nechirurgické metódy – imunochemoterapia a rádioterapia.

Angiosarkóm prsníka

Angiosarkóm je zriedkavý, ale agresívny nádor vznikajúci z vaskulárneho endotelu s metastatickým potenciálom a zlou prognózou. Medzi hlavné charakteristiky angiosarkómu patrí rýchla proliferácia a infiltračný rast.

Klasifikácia

 1. Primárny angiosarkóm prsníka – mladšie ženy
 2. Sekundárny angiosarkóm prsníka
  • Stewart–Trevesov syndróm – vznik následkom chronického lymfedému
  • Postradiačný angiosarkóm – vznik následkom radioterapie

Vznik sekundárneho angiosarkómu v teréne chronického lymfedému po radikálnej mastektómii popísali v roku 1948 Stewart a Treves, podľa ktorých bol tento
stav aj pomenovaný ako Stewart–Trevesov syndróm. Postradiačný angiosarkóm sa vyskytuje zvyčajne u starších žien (medián veku 70 rokov) s odstupom niekoľkých rokov po rádioterapii.

Klinický obraz

 • Rýchlo rastúci tumor
 • Krvácanie tumoru
 • Difúzne alebo uzlovité masy
 • Špongiózny hemoragický vzhľad

Dobre diferencované tumory majú špongiózny hemoragický vzhľad. Zle diferencované tumory pozostávajú z pevného sivobieleho tkaniva s oblasťami nekrózy.

Diagnostika

Primárny angiosarkóm:

 • Mamografia
 • USG vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie
 • Histologické vyšetrenie

Mamografia ukáže nekalcifikovanú tumoróznu masu alebo fokálnu asymetriu. Na USG vyšetrení sa angiosarkóm zobrazí ako hyperechogénna alebo zmiešaná lézia s porušenou architektúrou žľazy. V diagnostike sa môže uplatniť aj MRI. Štandardom je bioptické vyšetrenie hrubou ihlou (core-cut biopsia).

Sekundárny angiosarkóm:

 • Mamografia
 • USG vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie
 • Histologické vyšetrenie
 • Arlenové kritéria !

Zobrazovacie vyšetrenia zohrávajú len pomocnú úlohu. Kľúčové je splnenie diagnostických kritérií, ktoré navrhol v roku 1948 Cahan a neskôr modifikoval Arlen.

Arlenové diagnostické kritériá: 
 • Iniciálne prítomnosť malígneho nádoru inej histológie ako je predpokladaný sekundárny
  angiosarkóm
 • K rozvoju sarkómu musí dôjsť v ožarovanom poli
 • Medzi týmito dvoma malignitami musí byť obdobie latencie (min. 3 roky)
 • Druhá malignita musí byť histopatologicky sarkóm, potvrdený kožnou biopsiou
 • Nutnosť histologickej diferenciácie medzi primárnym a sekundárnym angiosarkómom

Terapia

 1. Chirurgické liečba
  • Limitovaný výkon (prsník šetriaci) – malý nádor
  • Mastektómia
 2. Radioterapia (adjuvantne)
 3. Chemoterapia (menej často)

Prsník šetriace výkony sú indikované len v prípade malých tumorov, kedy je možné dosiahnuť negatívny resekčný okraj a zároveň zachovať
kozmeticky priaznivý vzhľad prsníka. Výkony na regionálnych lymfatických uzlinách sa nerobia štandardne, len pri potvrdení postihnutia LU klinickými alebo zobrazovacími vyšetreniami. V adjuvantnej liečbe sa používa rádioterapia, menej často chemoterapia.

Fibrosarkóm

Fibrosarkóm je klinicky zvyčajne veľký nádor s napnutou kožou a prominujúcimi vénami. Býva pomerne dobre ohraničený. Regionálne lymfatické uzliny sú postihnuté len výnimočne. Chirurgická liečba spočíva v totálnej mastektómii.

Liposarkóm

Liposarkóm predstavuje skupinu mezenchymálnych tumorov s rozdielnym biologickým správaním – od lokálne agresívneho, po metastazujúce. Vyskytuje sa v rôznych vekových obdobiach u oboch pohlaví. Klinicky sa prejaví ako hmatná, pomaly rastúca tumorózna masa. V diagnostike sa používa mamografia a ultrasonografia. Na rozdiel od iných sarkómov sa môže šíriť aj lymfogénne.

Diagnostika

 • Mamografia
 • USG vyšetrenie

Terapia

 1. Chirurgická liečba
  • Mastektómia + SNB
 2. Radioterapia

Liečba zahŕňa operačnú liečbu s dosiahnutím negatívneho resekčného okraja (prsník šetriaca operácia, mastektómia), biopsiu sentinelovej uzliny a následnú rádioterapiu.

Zdroj: Zdroje a literatúra