Duktálny karcinóm in situ prsníka

Duktálny karcinóm in situ

Duktálny karcinóm in situ (DCIS) je klinický, rádiologický a histologický prekurzor invazívneho karcinómu prsníka. High-grade DCIS môže progredovať do invazívneho karcinómu pomerne rýchlo (priemerne 5 rokov), kým low-grade DCIS prechádza do invazivity až o niekoľko desiatok rokov neskôr. Avšak nie každý DCIS vedie k invazívnemu karcinómu a nie každý invazívny karcinóm vzniká z DCIS. V zriedkavých prípadoch sa môže DCIS rozšíriť až na bradavku a areolu – Pagetova choroba.

Diagnostika

  • Momagrafia
  • USG vyšetrenie
  • Histologické vyšetrenie

Až 85% DCIS klinicky nemých a sú diagnostikované len mamograficky v rámci prevencie, kde sú prítomné mikrokalcifikáty. Pri ložisku, ktoré je viditeľné aj na USG je indikovaná core-cut biopsia, pri mikrokalcifikátoch bez USG korelátu sa urobí vákuová mamotómia. Pri podozrení na Pagetovu chorobu sa robí excízna biopsia postihnutej kože bradavky alebo dvorca.

Terapia

  1. Chirurgická liečba
    • Excízia
    • Mastektómia
  2. Radioterapia (adjuvantná)
  3. Hormonálna liečba – tamoxifen

Súčasný štandard liečby pacientok s DCIS zahŕňa prsník zachovávajúcu operáciu s následnou rádioterapiou, alebo mastektómiu. Podstatou chirurgickej liečby je odstránenie všetkých ložísk DCIS. Za radikálny výkon sa považuje excízia ložiska s okrajom minimálne 2 mm. Hormonálna liečba podávaním tamoxifenu sa môže indikovať pri prítomnosti steroidných receptorova vyššom riziku lokálnej recidívy.

Pri prsník zachovávajúcej operácii DCIS hrozí riziko recidívy. Na odhad rizika recidívy je Silversteinom navrhnutý Van Nuyský prognostický index. 

Van Nuyský prognostický index:
4-6 bodov: excízia bez RT
7-9 bodov: excízia + RT
10-12 bodov: mastektómia

Zdroj: Zdroje a literatúra