Defekt atrioventrikulárneho septa

Defekt atrioventrikulárneho septa (canalis atrioventricularis communis) je porucha vývinu medzikomorového a medzipredsieňového septa a AV chlopní. Postihuje približne 3 – 6 % zo všetkých VVCHS. Ide o pomerne častý defekt u pacientov s Downovým syndrómom, kde tvorí tento typ defektu až 40% zo všetkých VVCHS u pacientov s Downovým syndrómom, a až 50% pacientov s defektom AV septa má Downov syndróm. Veľmi skoro vzniká fixovaná pľúcna hypertenzia. Diagnózu potvrdí echokardiografické vyšetrenie. Terapia závisí od klinického stavu pacienta. V prípade dobrej tolerancie je možné liečit farmakologicky, a podľa rozsahu defektu je možnosť chirurgickej reparácie prostrednítvom našitia záplaty.

Klasifikácia

 1. Inkompletný AVD
  • Defekt predsieňového septa typu ostium primum (ASD I)
  • Defekt je uložený v dolnej časti predsieňového septa tesne nad úponom AV chlopní
  • Často sa kombinuje s rázštepom septálneho cípu mitrálnej chlopne alebo aj trikuspidálnej chlopne
 2. Kompletný AVD
  • Najťažší variant, pri ktorom defekt typu ostium primum splynie s komorovým defektom a predsiene od komôr delí viac alebo menej suficientná spoločná AV chlopňa

Etiopatogenéza

Veľký ľavo-pravý skrat s dekompenzáciou spôsobí rýchle stúpanie tlakov v pľúcnici, čo vedie k vyrovnaniu komorových tlakov za vzniku cyanózy a pľúcnej vaskulárnej obštrukčnej choroby.

Klinický obraz

 • Známky srdcového zlyhávania
 • Tachypnoe a dyspnoe
 • Problémy pri pití
 • Recidivujúce respiračné infekcie
 • Poruchy vývinu
 • Hepatomegália

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • Elektrokardiografia
 • RTG vyšetrenie
 • Echokardiografia

Auskultačný nález

 • Systolický šelest na hrote srdca z mitrálnej insuficiencie
 • Často diastolický šelest v 4. medzirebrí vľavo a vpravo
 • II. ozva je rozštiepená a akcentovaná
Pretočená os doľava je pre defekt AV septa patognomický znak.  (charakteristická) !

Na EKG zázname je os srdca posunutá doľava, prítomné poruchy AV vedenia s obrazom hypertrofie PK. RTG vyšetrenie s nálezom zväčšeného srdcového tieňa v tvare ležiaceho vajca, zvýraznená cievna kresba; zníženie cievnej kresby po rozvoji pľúcnej hypertenzie.

Echokardiografia znázorní posunutie átrioventrikulárnych chlopní smerom k hrotu srdca, pričom obe ústia sú na rovnakej úrovni.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – farmakologická
  • Diuretiká – furosemid
  • Kardiotoniká – digitalis
 2. Chirurgická liečba
  1. Našitie jednej alebo dvoch záplat
  2. Rekonštrukcia AV chlopní

Zdroj: Zdroje a literatúra