Lobulárny karcinóm in situ prsníka

Lobulárny karcinóm in situ (LCIS) je neinvazívna neoplastická proliferácia vznikajúca v terminálnej duktálno-lobulárnej jednotke. U postmenopauzálnych žien zvyšuje riziko vzniku LCIS hormonálna substitučná liečba. LCIS nepredstavuje priamy prekurzor karcinómu prsníka, ale je markerom zvýšeného rizika pre vznik následného invazívneho karcinómu.

 1. Klasický lobulárny karcinóm in situ – premenopauzálne ženy
 2. Pleomorfný lobulárny karcinóm in situ – postmenopauzálne ženy
 3. Florídny lobulárny karcinóm in situ – postmenopauzálne ženy

Pleomorfný  a florídny LCIS je high-grade typ a na rozdiel od klasického typu predstavujú priamy nádorový prekurzor, a preto si vyžaduje chirurgickú liečbu. Indikácie sú rovnaké ako pri DCIS.

Terapia

Klasický LCIS

 1. Dispenzarizácia
 2. Hormonálna liečba – tamoxifen
  • Pozitivita steroidných receptoroch
 3. Chirurgická liečba
  • Bilaterálna mastektómia (profylakticky)
   • Pozitívna RA
   • Genetická mutácia BRCA

Pri biopticky verifikovanom LCIS a pozitívnych steroidných receptoroch možno preventívne podávať antiestrogén tamoxifén, ktorý znižuje riziko vzniku karcinómu o polovicu. Chirurgická liečba, vzhľadom na malé riziko vzniku karcinómu, zvyčajne nie je indikovaná. V individuálnych prípadoch sa ale možno rozhodnúť pre profylaktickú bilaterálnu mastektómiu, hlavne u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou, po opakovaných intervenciách v prsníku a s genetickou mutáciou BRCA1, 2.

Pleiomorfný a florídny LCIS

 1. Chirurgická liečba
  • Excízia
  • Mastektómia
 2. Radioterapia (adjuvantná)
 3. Hormonálna liečba – tamoxifen

Súčasný štandard liečby pacientok s pleiomorfným a florídnym LCIS zahŕňa prsník zachovávajúcu operáciu s následnou rádioterapiou, alebo mastektómiu. Podstatou chirurgickej liečby je odstránenie všetkých ložísk DCIS. Za radikálny výkon sa považuje excízia ložiska s okrajom minimálne 2 mmHormonálna liečba podávaním tamoxifenu sa môže indikovať pri prítomnosti steroidných receptorova vyššom riziku lokálnej recidívy.

Pri prsník zachovávajúcej operácii pleiomorného a florídneho LCIS hrozí riziko recidívy. Na odhad rizika recidívy je Silversteinom navrhnutý Van Nuyský prognostický index. 

Van Nuyský prognostický index:
4-6 bodov: excízia bez RT
7-9 bodov: excízia + RT
10-12 bodov: mastektómia

Zdroj: Zdroje a literatúra