Insuficiencia aorty

Nedostatočnost aortálnej chlopne (insufficientia valvae aortae) je definovaná ako jej nedomykavosť, ktorá vzniká ako komplikácia po prekonaní reumatickej karditídy (najčastejšie), bakteriálnej endokarditídy (zriedka), alebo má naopak vrodený pôvod. V klinickom obraze má pomerne dlhú dobu bezpríznakový priebeh, ale po vyčerpaní kompenzačných mechanizmov dochádza k príznakom ľavostranného zlyhávania srdca. Diagnóza je stanovená väčšinou echokardiograficky. Liečba je prevažne konzervatívna.

Patofyziológia

 1. Časť krvi sa regurgituje počas diastoly z aorty späť do ĽK ⇒ klesá diastolický artériový tlak pod fyziologické hodnoty + zväčšuje sa diastolický objem ĽK (na podklade Frank-Starlingovho mechanizmu)
 2. Zvyšuje sa vývrhový objem mohutnejšou systolickou kontrakciou
 3. Mohutná kontrakcia ľavej komory + nízky diastolický tlak v periférnom artériovom riečisku ⇒ rýchle pritekanie krvi do aorty  ⇒ prudko stúpa systolický tlak v aorte
 4. Snaha o udržiavanie perfúzneho tlaku aj pri nízkom diastolickom tlaku
 5. Objemová dilatácia ľavej komory ⇒ insuficiencia mitrálnej chlopne + pokles diastolického tlaku v aorte
 6. Zhoršenie perfúzie koronárneho riečiska

Klinický obraz

 • Niekoľko rokov bezpríznakový priebeh 
 • Zvýšený vývrhový objem ľavej komory spôsobí v polohe poležiačky nepríjemý pocit pulzácie karotíd
 • Únavnosť
 • Znížená výkonnosť
 • Príznaky ľavostranného zlyhania
 • Zdvíhavý úder hrotu srdca, ktorý je posunutý doľava a dolu
 • Zvýšený systolický a nízky až nulový diastolický tlak spôsobujú:
  • pulzáciu periférnych tepien
  • Corriganov (mŕštny) pulz
  • Quinckeho kapilárnu pulzáciu

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • Elektrokardiografia
 • Echokardiografia
 • RTG vyšetrenie

Auskultačný nález:

 • Prvá ozva je fyziologická
 • Bezprostredne za 2. ozvou počuť v 3. medzirebrí parasternálne vľavo decrescendový diastolický šelest s propagáciou v smere regurgitácie, t.j. k hrotu srdca
 • Dĺžka trvania šelestu je priamo úmerná závažnosti insuficiencie, lepšie ho počuť v predklone a v exspíriu

EKG nález so známkami hypertrofie a preťaženia ĽK sú závislé od stupňa závažnosti chyby. Nález P mitrale svedčí o dilatácii ĽP. RTG vyšetrenie zobrazí dilatáciu celej aorty spolu so zväčšením ĽK. Echokardiografia znázorní  „reverzný doming“ nakoľko prepadávajú jednotlivé cípy aortálnej chlopne.

Terapia

Konzervatívna liečba (farmakologická)

  • Kardiotoniká – digitalis, digoxín
  • Diuretiká – furosemid
  • Periférne vazodilatanciá – pentoxifylín, deriváty purínu

Zdroj: Zdroje a literatúra