ARDS – adult respiratory distress syndrome

ARDS je definovaný akútnou dychovou nedostatočnosťou následkom akútneho difúzneho poškodenia pľúc. Môže vzniknúť nepriamo pri systémových ochorenia či úrazoch, alebo priamo pri ochorení pľúcneho parenchýmu.

Etiopatogenéza

 1. Nepriame poškodenie pľúc 
  • Sepsa
  • Polytrauma
  • Popáleniny
  • Diseminovaná intravaskulárna koagulopatia (DIC)
  • Pankreatitída
  • Masívne transfúzie
 2. Priame poškodenie pľúc 
  • Pneumónia
  • Aspirácia žaludočného obsahu
  • Kontúzia pľúc
  • Aspirácia vody pri topení

Klinický obraz

 1. Latentná fáza 
  • Ľahká arteriálna hypoxia
  • Respiračná alkalóza následkom hyperventilácie
 2. Exsudatívna fáza 
  • Dyspnoe, tachypnoe
  • Hypoxémia v progresii
  • Pľúcny edém
 3. Proliferačná fáza 
  • Respiračná insuficiencia
  • Zápalová intersticiálna a alveolárna infiltrácia pľúc

Diagnostika

Diagnóza je určena na základe kritérii:

 • RTG nález – bilaterálna difúzna pľúcna infiltrácia (intersticiálny a alveolárny pľúcny edém) 
 • Hypoxémia
 • Znížená poddajnosti pľúc
 • Neprítomnosť zvýšeného tlaku v ľavej predsieni, resp. normálneho tlaku v zaklíneniu, ktorý svedčí o tom, že nie je zvýšený postkapilárny pľúcny tlak
RTG hrudníku: ARDS

Terapia

 1. Kauzálna liečba – vyvolávajúcej príčiny
 2. Symptomatická liečba
  • Monitorovanie a liečba komplikácii
  • Invazívna, pľúca chrániaca ventilácia
   • kontinuálne pozitívny tlak (PEEP 9-12 mbar)
   • vyvarovať sa pretlaku v pľúcnych cestách (najvyšší tlak < 30 mbar)
   • nízky prílivový objem
   • doba inspíria > doba exspíria
  • Intermitentné polohovanie 
  • Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) – k eliminácii CO2

Zdroj: Zdroje a literatúra