Pľúcna fibróza

Pľúcna fibróza je difúzny primárne fibrotizujúci proces. Ide o zmnoženie spojivového tkaniva v dôsledku chronicky prebiehajúceho zápalu pľúcneho interstícia.

Etiopatogenéza

 • Idiopatická intersticiálna pneumonitída
  • Syndróm Hammana-Riche
  • Idiopatická COP (cryptogenic organizing pneumonia)
 • Inhalačné noxy
  • Pneumokoniózy
  • Exogénna alergická alveolitída
  • Bysinóza
 • Systémové choroby 
  • Kolagenózy – systémový lupus erytematodes, polymyozitída
  • Granulomatózy – sarkoidóza 
  • Vaskulitídy – Wegenerova granulomatóza, Goodpastureov syndróm, pľúcna hemosideróza
 • Polieková pľúcna fibróza 
  • Bleomycín
  • Paraquat 
  • Amiodaron
  • Metotrexát
 • Pľúcna histiocytóza X (granulomatóza s tvorbou pľúcnych cýst u mladých fajčiarov)

Klinický obraz

 • Narastajúce námahové dyspnoe
 • Neproduktívny kašeľ
 • Rýchle povrchové /plytké dýchanie
 • Cyanóza s hypoxiou (neskoré štádium)

Komplikácie: 

 • Pľúcna hypertenzia 
 • Cor pulmonale 
 • Respiračná insuficiencia

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • Spirometria
 • Histologické vyšetrenie

Pri fyzikálnoém vyšetrení je možné pozorovať náhle zastavenie dychu pri hlbokom inspíriu. Auskulatačný nález povrchových chropov na báze, prípadne vrzoty v pokročilom štádiu.

RTG snímok hrudníku s nálezom retikulárnych a pruhovitých intersticiálnych tieňov, prípadne nález pripomínajúci “mliečne sklo”. CT vyšetrenie s biopsiou má rozhodujúci význam.

RTG hrudníku: pľúcna fibróza

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Kauzálna liečba – eliminácia vyvolávajúcej noxy
  • Kortikosteroidy – len pri akútnej exacerbácii
  • Imunosupresíva – Azatrioprin + kortikosteroidy
  • Oxygenoterapia
  • Inhibítory TGF nukleárnej translokáciePirfenidon 
 2. Chirurgická liečba
  • Transplantácia pľúc (terminálne štádium)

Zdroj: Zdroje a literatúra