Sarkoidóza (Boeckova choroba)

Sarkoidóza je systémové ochorenie neznámej etiológie, ktoré sa manifestuje primárne pľúcnou formou, a to prítomnosťou nekrotizujúcich granulómov. Súčasne býva často prítomná obojstranná hilová lymfadenopatia.

Etiopatogenéza

 • Narušená funkcia T-lymfocytov
 • Zvýšená funkcia B-lymfocytov

Klinický obraz

Pulmonálna forma 
 1. Akútna forma 
  • Horúčka 
  • Kašeľ 
  • Löfgrenov syndróm – obojstranná hilová lymfadenopatia, erythema nodosum, artritída (členky)
 2. Chronická forma (často bezpríznaková)
  • Únava 
  • Dráždivý kašel
  • Námahové dyspnoe 
Extrapulmonálna forma 
 • Kožná sarkoidóza – lupus pernio, erythema nodosum, červenohnedé papuly
 • Skeletálna sarkoidózaJunglingov syndróm, artritída, myopatie
 • Kardiálna sarkoidóza – poruchy srdcového rytmu, kolapsy
 • Nervová sarkoidóza – paréza n. facialis, diabetes insipidus, meningitída
 • Očná sarkoidóza – uveitída, iridocyklitída
 • Heerfordtov syndróm – parotitída, uveitída, paréza n. facialis
 • Gastrointestinálna sarkoidóza – ikterus, bolesť brucha, dysfágia, hypersplenizmus

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • Scintigrafia
 • Transbronchiálna biopsia

Histologicky sú verifikované nekazeifikujúce epiteloidné granulómy (Langhansové obrovské bunky obsahujúce Shaumannové telieska) a asteroidné inklúzie.

RTG a CT hrudníka: sarkoidóza

Terapia

 • Kortikosteroidy – Prednison
 • Nesteroidné antiflogistiká – pri Löfgrenovom syndróme
 • Alopurinol – pri lupus pernio
 • Transplantácia pľúc (ojedinele)
 • Imunosupresíva, antimalariká, cytostatiká, inhibíroty TNF-a – pri neúspechu predošlej terapie

Zdroj: Zdroje a literatúra