Pneumónia

Pneumónia je akútny alebo chronický zápal pľúcneho alveolu a/alebo pľúcneho interstícia. Ide o najčastejšiu infekčne podmienenú príčinu úmrtia. Pľúcne infekcie vznikajú ak sú porušené ochranné mechanizmy samotných pľúc alebo celého organizmu.

Klasifikácia

Podľa patologie: 
 1. Lobárna pneumónia
 2. Intersticiálna pneumónia
Podľa etiológie: 
 1. Bakteriálna pneumónia
 2. Vírusová pneumónia
 3. Mykotická pneumónia
 4. Parazitárna pneumónia
 5. Fyzikálna, chemická či toxická pneumónia
 6. Alergická pneumónia
Podľa kliniky: 
 1. Typická pneumónia – pneumokoky
 2. Atypická pneumónia – chlamydie, mykoplazmy

Spektrum pôvodcov pneumónii a rozdelenie podľa epidemiológie !

 1. Komunitné pneumónie – legionela, vírus influenzy a parainfluenzy, adenovírus,
 2. Nozokomiálne pneumónie – S. aureus, P. aeruginosa, klebsiela, enterobacter, E. coli
 3. Pneumónie u imunosuprimovaných – Pneumocystis jirovecii, CMV, HSV, VZV, M. tuberculosis, huby
 4. Pneumónie u ventilovaných – chemicko-toxická noxy (obsah žalúdka)
 5. Pneumónie v ústavoch socialnej starostlivosti – klebsiela, enterobacter, E.coli

Klinický obraz

Typická pneumónia (lobárna) 

 • Náhly začiatok
 • Vysoké horúčka
 • Dyspnoe, tachypnoe, bolesť na hrudi
 • Kašel s purulentnou expektoráciou

Atypická pneumónia

 • Pomalý začiatok
 • Zvýšená teplota
 • Bolesť hlavy, bolesť kĺbov a svalov
 • Ľahký kašeľ

Komplikácie:

 • Pľúcny absces 
 • Pleuritída
 • Empyém
 • Respiračná insuficiencia 
 • Sepsa 
 • Tromboembólia

Diagnostika

Typická pneumónia 

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • Laboratórne vyšetrenie (KO, CRP, PCT)
 • RTG vyšetrenie
 • Pulzná oxymetria

Fyzikálny nález pozitívneho fremitu pectoralis. Auskultačný nález najskôr krepitus indux (jemné chrôpky), neskôr krepitus redux, bronchiálne dýchanie, pleurálny trecí šelest. V laboratórnom vyšetrení nález leukocytózy, elevácia CRP, prípadne prokalcitonínu.

RTG snímok s obrazom veľkoplošného zastrienia, prípadne lobárne/segmentálne zastrenie. Môže byť prítomný pleurálny výpotok.

Atypická pneumónia

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie
 • Mikrobiologické vyšetrenie

Fyzikálny nález minimálny, diskrétne vlhké fenomény. Pri centrálnej pneumónii negatívny posluchový nález!
RTG snímok s nálezom pruhovitých intersticiálnych infiltrácii.

RTG hrudníku: rozdiel medzi typickou pneumóniou (vľavo) a atypickou pneumóniou (vpravo)

Terapia

 1. Symptomatická liečba
  • Pokoj na lôžku, dychová rehabilitácia
  • Sekretolytiká
  • Dostatok tekutín
 2. ATB liečba
  • Aminopenicilíny – amoxicilin
  • Makrolidy – azithromycin, erythromycin
  • Cefalosporíny II a III. gen. – cefuroxim, cefotaxim, ceftriaxon
  • Karbapenémy – imipenem, meropenem
  • Aminopenicilíny + inhibítory b-laktamázy – piperacilin, tazobactam 

Zdroje: Zdroje a literatúra